Tin Đoàn Thể - MICCO Tây Nguyên

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3193/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 25/11/2016 giữ

Thực hiện kế hoạch số 616/KH-BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2016

Thực hiện chỉ đạo củ

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lã

Thực hiện Công điện số 10/CĐ- BCHQS ngày 16/06/2016 củ

Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan

Top