tin tức công ty - MICCO Tây Nguyên
tin tức công ty

tin tức công ty (16)

22 Dec 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN - BẢO VỆ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

21 Dec 2017

        Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3265/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 18/12/2017 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin về việc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018 cùng với Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2017.

05 Oct 2017
12 May 2017

Thực hiện Kế hoạch số 557/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 24/02/2017 giữa Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin về việc tổ chức Tháng AT - VSLĐ; Tháng công nhân năm 2017.

Top