Các danh hiệu đạt được

TT Tập thể, cá nhân được khen Hình thức khen Số quyết định, thời gian ban hành
* Tập thể Công ty    
1 Đã có thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2003 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Bằng khen Thủ tướng chính phủ Số: 1132/QĐ/TTg ngày 22/10/2004
2 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác năm 2012 Bằng khen Bộ công thương Số: 1443/QĐ-BCT, ngày 11/3/2013
3 Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014, thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ công tác khác năm 2014 Cờ thi đua Bộ công thương Số: 11996/QĐ-BCT, ngày 30 tháng 12 năm 2014
* Công đoàn Công ty    
1 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ Quốc công đoàn vững mạnh năm 2002 Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Số: 143/QĐ - TLĐ ngày 17/01/2003
2 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2005 Bằng khen BCH Công đoàn công nghiệp Việt Nam Số: 1340/QĐ-CĐCN ngày 30/12/2005
* Công tác PCCC    
1 Đã có thành tích trong 5 năm thực hiện luật PCCC 2001-2006 Giấy khen của Công an Tỉnh Quảng Ninh Số 218/QĐ(PX15) ngày 4/10/2006
2 Năm 2009 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công thương Số: 6434/QĐ-BCT, ngày 22/12/2009
3 Năm 2009 Giấy chứng nhận của Bộ công thương kèm theo cúp doanh nghiệp tiêu biêu Số: 6342/QĐ-BCT ngày 17/12/2009
4 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Luật PCCC 10 năm giai đoạn 2001 - 2011 Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Ninh Số: 2868/KT/UB ngày 09/9/2011
* Công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ    
1 Đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý VK, VLNCN và CCHT 10 năm 1996-2006 Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Ninh Số: 4103/KT/UB ngày 21/12/2006
* Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ Quốc    
1 Năm 2007 Giấy khen của Công an Tỉnh Gia Lai Số: 26/QĐKT (PX28) ngày 10/1/2008
2 Năm 2010 Giấy khen của Bộ trưởng Bộ công thương Số: 68/QĐKT(PV28) ngày 28/12/2009
3 Năm 2011 Giấy khen của Giám đốc Công an Tỉnh Quảng Ninh Số: 96/QĐKT(PV28) ngày 16/12/2011
* Năm 2012 Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính Số 36/QĐ - C61 ngày 12/9/2012
* Công tác quốc phòng, quân sự    
  Năm 2014 Giấy khen của Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ công thương Số:01/QĐ-BCHQS, ngày 26/1/2015
* Công tác Đảng
1 Nhiều năm Đảng Bộ Công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh cấp giấy khen “ Đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”
* Công tác Đoàn Thanh niên
1 Nhiều năm Đoàn thanh niên Công ty được BCH Đoàn Than Quảng Ninh công nhận “Đơn vị vững mạnh xuất sắc về công tác Đoàn và phong trào TTN”
Top