- Sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, hóa chất, nguyên liệu để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

- Dịch vụ khoan, nổ mìn; 

- Dịch vụ tư vấn, giám sát các ảnh hưởng nổ mìn;

- Tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

- Kinh doanh hóa chất (trừ loại nhà nước cấm).

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (Giao nhận hàng hóa, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, hóa chất khác...)

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển công nghệ trong sản xuất, phối chế, thử nghiệm, sử dụng tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

Top