- Sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, hóa chất, nguyên liệu để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

           Lịch sử hình thành của Công ty - Tên đơn vị: Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên

Các danh hiệu đạt được

Top